Urkie Purkie

Urkie Purkie: een prettig gestoord clownsduo

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Urkie Purkie verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden via ons e-mailadres of via de formulieren op de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. In geen geval worden deze gegevens rechtstreeks doorgegeven aan derden.

Personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

Uw persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Urkie Purkie. Indien Urkie Purkie voor het uitoefenen van sommige taken een beroep moet doen op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotionele campagnes enz.) zullen deze bedrijven enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen. Urkie Purkie zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen.

Urkie Purkie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.

Als uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden, kunt u de aanvraag tot wijziging via onze internetsite doen op onze contactpagina. Wij zullen de wijziging zo snel mogelijk doorvoeren in overeenstemming met de informatie die u ons bezorgt.

Links naar andere websites.

Indien wij links aanbieden naar websites die niet door Urkie Purkie worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Urkie Purkie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites.

Het intellectuele eigendom.

Alle merken, auteursrechten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde toe aan Urkie Purkie. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Urkie Purkie.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Urkie Purkie of de betrokken eigenaars.

De beperking van aansprakelijkheid.

Urkie Purkie verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor om het even welke mogelijk virussen en vormen van computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn en dient zelf de nodige maatregelen te treffen ter zijner bescherming.

Urkie Purkie levert de nodige inspanningen om de gegeven informatie op deze website zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig en volledig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt of nog niet is aangepast. Wij vragen uw begrip hieromtrent. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Mocht u omtrent achterhaalde ofincorrecte informatie vragen hebben kunt u contact opnemen met ons via onze contactpagina.

Urkie Purkie kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Urkie Purkie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan en de inhoud van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.